Wycena nieruchomości
Realizujemy wycenę wszystkich rodzajów nieruchomości dla zróżnicowanych potrzeb:
 • zabezpieczenia kredytu
 • negocjacji ceny kupna sprzedaży
 • określenia czynszu najmu
 • zamiany nieruchomości
 • zniesienia współwłasności
 • postępowań sądowych i komorniczych
 • postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych
 • podziału majątku
 • postępowań spadkowych
 • postępowań podatkowych
 • sprawozdań bilansowych, amortyzacji środków trwałych, wnoszenia aportów
 • uzyskania rekompensat (mienie zabużańskie)
 • ubezpieczeń majątkowych
 • odszkodowań
 • ustanowienia służebności gruntowej, przesyłu, drogowej
 • ustalenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • innych celów indywidualnych
Określamy także wartość:

Prawa służebności

Prawa użytkowania

Prawa dożywocia

Nasze operaty szacunkowe spełniają wymogi formalne i merytoryczne zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW) oraz międzynarodowymi standardami wyceny (RICS, TEGoVA, IVSC). Operat szacunkowy jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników mających wpływ na wartość.

Dokumenty niezbędne do wyceny
Wymienione poniżej dokumenty stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości. Na podstawie ich badania następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości. Zakres dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości należy każdorazowo ustalić z Rzeczoznawcą Majątkowym. W zależności od celu i zakresu wyceny oraz stanu prawnego Rzeczoznawca może wymagać dodatkowych dokumentów niewymienionych poniżej lub z niektórych dokumentów zrezygnować.
Nieruchomość lokalowa

 • numer Księgi Wieczystej
 • opcjonalnie zaświadczenie ze spółdzielni / postanowienie sądu
 • wypis z kartoteki lokalu
 • wypis z ewidencji gruntów
Nieruchomość gruntowa

 • numer Księgi Wieczystej
 • numer działki
 • wypis z ewidencji gruntów
 • wyrys – mapa ewidencyjna
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / decyzja WZ
Nieruchomość zabudowana

 • numer Księgi Wieczystej
 • numer działki
 • wypis z ewidencji gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • wyrys – mapa ewidencyjna
 • dokumentacja budowlana / projektowa
 • pozwolenie na budowę
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości
 • w przypadku obiektu w trakcie realizacji – kosztorys budowlany